Тема на обучението;Място на провеждане;Период на провеждане;Начален и краен час:Наименование на обучителната организацияБроя на педалогическите специалисти,заявили желание за участие.
Няма предстоящи обучения за учебната 2021/2022г.