Документи за учебната 2021-2022 година

Изтегляне на файл
Програмна система на ДГ 2021-2022
Стратегия за развитие на ДГ 2020-2024
Етичен кодекс.pdf
Годишен план за квалификация 2021-2022
Годишен план за работата на ДГ 2021-2022
Мерки за повишаване качеството на образованието 2021-2022
Организация на деня 2021-2022
План на комисията по БДП
Политика за защита на личните данни
План на комисията по БДП
Правила за достъп до сградата 2021-2022
Правилник за вътрешния трудов ред 2021-2022
Правилник за дейността с модел за работа със семействата-ДГНадежда 2021-2022
Превенция на тормоза и насилието 2021-2022
Програма за предоставяне на равни възможности
Седмични разпределения 2021-2022

Документи за учебната 2020-2021 година

План-БДП
План за действие и финансиране по изпълнение на Стратегията 2016-2020
Detska_gradina
NAREDBA-23-08.06.2017
Годишен план на ДГ Надежда
Правила за достъп
Етичен кодекс
Мерки за повишаване качеството на образование ДГ Надежда
План за квалификация
Политика за защита на личните данни
Правила за превенция на тормоза и насилието
Правилник за дейността на ДГ Надежда
Превенция и закрила на деца, жертва на насилие или в риск от н
Програма за предоставяне на равни възможности
Програма за ранното напускане на деца от ДГ Надежда
Програмна система
Стратегия за развитие на ДГ 2016-2020